szenocsapagy webáruház, webshop

Kategóriák

Akciós termékek

112/1 ékszíjtárcsa
112/1 ékszíjtárcsa

bruttó 3.550 Ft
AKCIÓ!
bruttó 2.950 Ft

További akciós termékek

Partnereink

Termék ajánló


Adatvédelmi nyilatkozat
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
Jelen adatkezelési nyilatkozat összhangban van a hatályos jogszabályokkal, különösen, de nem kizárólagosan az alábbiakkal:
• 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;továbbá az ennek végrehajtásáról rendelkező 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet;
• 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);
• 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (a továbbiakban Be.); 2000. évi C. törvény a Számvitelről
• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
• 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
• 2011. CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
• 2013. évi V. törvény Polgári Törvénykönyvről illetve az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (röviden: GDPR)

Szenográdiné Csomai Ibolya Ev. Nyilv.:247405 adószám:61189038-2-32(2660 Balassagyarmat Hunyadi utca 33 ), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
A jelen Szabályzat megalkotásakor a Szenográdiné Csomai Ibolya Ev. Nyilv.:247405 kiemelt figyelmet fordított az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) tett ajánlásokra.
Szenográdiné Csomai Ibolya Ev. Nyilv.:247405 .fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor megváltoztathassa. A változásokról megfelelő időben értesíti a felhasználókat. Amennyiben Önnek olyan kérdése van, melyre a jelen közleményben nem talál választ vagy az nem egyértelmű, kérjük írjon nekünk, hogy kollégáink megválaszolják kérdését.
Szenográdiné Csomai Ibolya Ev. Nyilv.:247405 tiszteletben tartja a felhasználók és partnerei személyes adatainak védelmét és kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
Szenográdiné Csomai Ibolya Ev.  a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan - biztonsági, technikai és szervezési - intézkedést, mely garantálja az adatok biztonságát.
Szenográdiné Csomai Ibolya Ev. jelen szabályzatban ismerteti az adatkezelési elveit, megfogalmazza azokat a követelményeket, melyeket saját magával szemben, megfogalmazott és betart.
A szabályozás 2018. május 25. napján lép hatályb a, és a már meglévő adatok kezelésére is vonatkozik.

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS
Adatkezelési alapelveink :
Személyes adatok kezelésének jogszerűnek és tisztességesnek kell lennie.
Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés során arra alkalmas technikai vagy szervezési - így különösen az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével,véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni védelmet kialakító intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok megfelelő kezelését.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és —ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges — naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés) céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Definíciók:
●személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

●különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden olyan adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vonatkozó személyes adatok ,

●adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. Adatkezelésnek minősül a fénykép-hang-képfelvétel, a személyazonosításra alkalmas jellemzők gyűjtése

●adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt is) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja, amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza,

●hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez

●nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon - centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint - tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

●adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

●adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

●adattovábbítás: az adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára

●adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítás a többé már nem lehetséges, az “elfeledtetéshez való jog” érvényesítése

●adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése, adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

●adathordozás: az adatkezelőtől kikért adatok továbbítása másik adatkezelőhöz

●címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szer, akivel vagy amellyel a személyes adatokat közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

●harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely más egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

●adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

●felügyeleti hatóság: egy tagállam által a rendelet előírásának megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv

Az adatkezelés jogalapjai:
Személyes adatot az adatkezelő kizárólag valamely nevesített jogalapon kezelhet. Az adatkezelőnek a teljes működését átfogó adatnyilvántartást (adatleltárt) kell készítenie és abban szükséges rögzíteni a jogalapot, különös tekintettel arra, hogy az érinteti jogok eltérők. Személyes adat akkor kezelhető, ha: - az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; - az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
A hozzájárulásnak bizonyíthatóan önkéntesnek, határozottnak, azaz egyértelműnek kell lennie és kellő tájékozottságon kell alapulnia. Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, kétség esetén az adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy az adatkezelési művelethez az érintett hozzájárult.

Az érintettek jogai és a jogérvényesítés lehetőségei.
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az alábbi jogokat gyakorolja:
a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog),
b)kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog),
c) kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog),
d) kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog),
e) kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő törölje (a törléshez való jog),
f) a Hatóság eljárását kezdeményezhesse (hatósági jogorvoslathoz való jog) és
g) a bíróság eljárását kezdeményezhesse (bírósági jogorvoslathoz való jog).
Az adatkezelő a fenti eseteket illetően értesítést és tájékoztatást könnyen hozzáférhető és olvasható formában, lényegre törő, világos és közérthetően megfogalmazott tartalommal teljesíti. A személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírások teljesítésének és az érintettek jogai érvényesülésének elősegítése érdekében adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz. 
Jogorvoslat a nem megfelelő adatkezelés ellen:
Az érintett panaszt nyújthat be a hatósághoz.
Az érintett jogszabálysértés, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos nem megfelelő eljárás esetén az adatkezelővel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panasszal élhet.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetőségei:
Posta cím:1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu URL: http://www.naih.hu

Bevásárlókosár

Kérjük, lépjen be.

Elfelejtett jelszó
Regisztráció
Nem tudok belépni

Hírlevél

GyártóWebáruház készítés és bérlés

0.12 mp
SSL biztonságos vásárlás     Webáruház bérlés